Õppekava

I ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ ÜLDEESMÄRGID


1. Huvikooli ülesandeks ja eesmärgiks on laste ja noorte (edaspidi: Õpilane) võimete
avastamine ja kavakindel arendamine, olles seega kättesaadavaks lüliks Eesti
haridussüsteemis kõigile reaalainetest huvitatud lastele. Huvikool soovib propageerida
insenertehnilist haridust eelkooli- ja kooliealiste laste seas. Robootikat, füüsikat ja
programmeerimist õpetatakse mänguliselt ja suur rõhk on pandud Legodest
konstrueerimisele.
2. Eesmärgid on:
suunata lapsi läbi mängu ja isetegemise robootika, programmeerimise ja mehhaanika
juurde;
õpetada lapsi oma eesmärgi nimel töötama, arendades seeläbi keskendumisvõimet;
suunata lapsi oma tegevust jälgima ja õppimist kavandama, analüüsima ning
meeskonnatööd harjutama;
anda lastele praktilisi kogemusi robootikas, programmeerimises ja mehhaanikas,
misläbi areneb lapse loovus ja kujutlusvõime;
pakkuda lastele põnevust;
arendada loogilist mõtlemist;
arendada käte osavust ja koordinatsiooni;
arendada laste tööoskuseid läbi uute tehnikate ja töövahendite kasutamise;
kujundada esmaseid teadmisi tööohutusest;
ideid ja mõtteid jagades arendada laste suhtlemis- ja väljendusoskust;
äratatakse huvi robootika ja programmeerimise vastu, innustades ja kiites kõiki
võrdselt;
valmistada lapsi ette professionaalse reaalhariduse omandamiseks.
Õpetada programmeerimist ja arvutitöö oskust, et tulla toime tehnoloogiat täis
maailmas;
Õpetada lapsi kaitsma oma seisukohti, analüüsida oma tööd ja teha järeldusi.
3. Õppe- ja kasvatustöö koolis peab aitama kujuneda isiksusel, kes:
mõtleb loovalt;
oskab oma tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata;
suudab valida, otsustada ja vastutust kanda;
oskab teha tööd, on valmis koostööks;
mõistab teadmiste ja pidevõppe tähtsust, oskab õppida;
aktiivse teadus tegevuse kaudu arendab robootika, mehhaanika ja programmeerimise oskusi.
tuleb toime tehnoloogilises maailmas ning kasutab tehnoloogiavõimalusi arukalt ja
loovalt;
oskab mõelda konstruktiivselt
Oskab kaitsta oma seisukohta
oskab töötada meeskonnas


II ÕPPEKAVA PÕHIMÕTTED
1. Huvikool pakub huviharidust lastele ja noortele (õpilastele) vanuses 5 kuni 16 eluaastat.
2. Õppekorralduses ja õppesisu valikul arvestatakse vanuselisi ja individuaalseid iseärasusi,
lisaks püüame juhinduda First Lego League põhimõtetest ning järgida nende igaastaseid
väljakutseid.
3. Õppetöö kavandamisel peetakse silmas igaühe võimekust. Huvikooli ülesanne on suunata
õpilast oma tegevust jälgima ja õppimist kavandama, analüüsima ning kujundama
isikupärast väljendusstiili.


III ÕPPEPROTSESS
1. Õppimise käigus analüüsib ja hindab õpilane õpitavat pidevalt ning edukus sõltub õpilase
oskusest õppida. Juhendav pedagoog on õpitegevuste kavandaja ja looja ning õpihuvi innustaja.
2. Hindamine on osa huvikooli õppeprotsessist. Õpilane peab teadma, mida hinnatakse, milliseid
hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid.
3. Hindamise põhieesmärgid on:
motiveerida õpilast sihikindlamalt õppima;
anda teavet õppimise käigust õpilasele, lapsevanematele;
määratleda õpilaste individuaalsed õpitulemused.
4. Hindamine toimub läbi:
julgustava suulise hinnangu jooksva töö käigus;
läbi tööde avaliku väljapaneku (näitused internetis, lasteaedades ja koolides, linnaruumis)
5. Õppevormid järgivad erinevaid ainekavu ja on nii koolides kui lasteaedades järgmised:
lasteaedades – kuni 12 last rühmas
koolis – kuni 18 last rühmas


IV ÕPPEAEG
1. Õppeaeg meie koolis võib kesta kuni 6 aastat. Õppetööga võib liituda igal sügisel.
lasteaialapsed, 1-2 õppeaastat; 5-8 aastased lapsed;
koolilapsed, 3-11 õppeaastat; 7-16 aastased lapsed.
1. Õppeaasta algab reeglina 15.septembril ja lõpeb 15. mail ning kestab maksimaalselt 32

õppenädalat.
2. Koolides on kõik vaheajad samal ajal põhiõppe vaheaegadega.


V ÕPPE KESTUS JA MAHT
a) lasteaialaste tund kestab 45 minutit
b) koolilaste tund kestab 45 minutit. Järjestikku toimub kaks tundi kokku 90 minutit.
õppeained vahelduvad, igal nädalal on uus teema
2. Ainekava rakendamisel arvestatakse õpilase ealisi ja individuaalseid iseärasusi.
3. Ainekava põhjal arendatakse välja juhendava pedagoogi poolt täpsem õppeplaan, mille
areng on pidev.


VI ÕPINGUTE LÕPETAMISE TINGIMUSED
1. Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on omandanud ainekavas ettenähtud programmi ning
teostanud praktilised tööd.
2. Õppeaasta lõpus väljastatakse õpilasele tunnistus, mis vastab läbitud õppekavale.
3. Õpilane võib õppekavast valida temale sobiva(d) ainekava(d) ning lõpetamiseks piisab ühe
ainekava läbimisest.


VII ÕPPETÖÖ KORRALDUS
huvikooli õppe astmed:
1. Ainekava “Avasta mehaanika” (sobib vanusele 5-6)
2. Ainekava “Huvitav mehaanika ja robootika algtõed” (sobib vanusele 6-7)
3. Ainekava “Programmeerimise ja robootika alused Lego WeDo 2.0 baasil I” (sobib vanusele 7-9
4.Ainekava “Programmeerimise ja robootika alused Lego WeDo 2.0 baasil II” (sobib vanusele 8-9)
5. Ainekava “Teadus meie ümber: tehnoloogia ja füüsika” (sobib vanusele 9-12)
6. Ainekava “Programmeerimise ja ehitamise alused LEGO EV3 baasil” (sobib vanusele 9+)
Õppekeel: eesti keel
Õppemaht: 32 õppenädalat aastas
Õpingute alustamise tingimused: huvi olemasolu, vajadus
Lõpetamise tingimused: astme ainekava täitmine
Hindamine: sõnaline (analüüs või suuline hinnang)
Lõpetamisel antav dokument: iga astme läbimisel väljastatakse huvikooli tunnistus


Majanduslik baas:
Klass:
● 9 arvutit või tahvelarvutit
● Tarkvara
● Litsentsid
● Lego Education komplektid: WeDo, EV3, Lego Mechanisms jne
● Projektor
● Printer