Õpetamise filosoofia

Õpetamisfilosoofia
on
õpetaja
portfoolio keskne osa. Õpetamisfilosoofia on õp
etaja
õpetamiskreedo, haridusfilosoofilise vaatenurga kirjeldus ja analüüs. Õpetamisfilosoofia on
õpetaja
õpetamisalaste seisukohtade, kogemuste ja
pühendumuse kirjeldamine (0,5
2 lk).
Analüüsige õpetamisfilosoofias oma arusaama mõjusast õpetamisest ja õppimisest, millisele
õpiteooria
(te)
le oma aine õpetamisel tuginete, kuidas defineerite õpetamist ja õppimist.
Analüüsige kasutatavat õppemetoodikat
, tagasisidega arvestamist, loovat õppekeskkonda.
Kuidas kaasate ja aktiveerite õppureid õppeprotsessis?
Kuidas arvestate õppurite erisustega
oma õppeainete õpetamise? Kas ja kuidas viite läbi õppeainete lõimingut? Milliseid
õpikeskkondasid kasutate?
Kuida
s
saaks
huvitavamalt ja motiveerivamalt õpetada? Kuidas
toimub enesereflektsioon, enesetäiendamine?
Jne, jne.
Lisage
õpetamisfilosoofiat toetavaid
näiteid portfooliosse.